Heeft u een vraag voor ons?

Privacyverklaring Primefone

Om de internetsite van Primefone en de daarbij behorende diensten aan haar gebruikers ter beschikking te kunnen stellen, is het in een aantal gevallen noodzakelijk dat Primefone persoonsgegevens verwerkt. Hieronder leest u welke gegevens Primefone voor welke doeleinden gebruikt en wat Primefone doet om uw privacy te beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Primefone raadt je aan hier kennis van te nemen voordat je de Primefone website gebruikt. In deze Privacyverklaring wordt onder het begrip Primefone internetsite ook verstaan ​​de op de internetsite aangesloten databases en portalen. Daarnaast is de disclaimer van toepassing op de Primefone internetsite. Primefone raadt u ook aan hier kennis van te nemen voordat u gebruik maakt van de Primefone internetsite.
Wie verwerkt persoonsgegevens

Primefone is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor de Primefone internetsite

Primefone is verplicht uw gegevens te delen met organisaties die helpen bij het verlenen van de in deze Privacyverklaring genoemde diensten en die deze gegevens namens ons en in

overeenstemming met deze Privacyverklaring kunnen verwerken ter ondersteuning van de website en de diensten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat Primefone deze gegevens moet verstrekken aan een derde partij – zoals een hostingprovider of
mailingbedrijf – om u de door u gevraagde informatie te kunnen verstrekken. Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden die backoffice-ondersteuning of IT-diensten leveren. Met deze organisaties sluit Primefone verwerkersovereenkomsten waarmee de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsbescherming.

Anders dan het bovenstaande zal Primefone zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of openbaar maken aan derden buiten de organisatie van Primefone, tenzij zij daartoe verplicht is op grond van de wet, gedragscodes en beroepsregels of een gerechtelijk bevel. .

Welke gegevens worden verwerkt?
Indien u gebruik maakt van het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de Primefone internetsite (tezamen te noemen: de Diensten), is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens over uzelf ontvangt. moet verstrekken of dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Primefone verwerkt deze gegevens om:
  • om de Primefone internetsite beschikbaar te kunnen stellen aan haar gebruikers;
  • om de Diensten die worden aangeboden via de Primefone internetsite beschikbaar te stellen en uit te voeren;
  • om de diensten van Primefone te optimaliseren, al dan niet via de Primefone website.
Indien u per e-mail vragen en/of opmerkingen heeft geplaatst en/of andere diensten heeft aangevraagd binnen de Primefone website, is het mogelijk dat Primefone uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen om deze vragen en/of opmerkingen en de uitvoering van deze diensten te beantwoorden. . Primefone bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het realiseren van de hierboven beschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht, of (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn is vastgesteld op de basis van geldende gedrags- en beroepsregels. verlopen.
Gebruik van cookies en logbestanden

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden getoond terwijl u zich op de Primefone-website bevindt. Primefone maakt in sommige gevallen gebruik van cookies om het gebruik van de Primefone internetsite zo efficiënt mogelijk te maken. Als u niet wilt dat er door Primefone cookies worden gebruikt, kunt u uw browser zo instellen dat de cookies worden gedeactiveerd. Als je het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies hebt gedeactiveerd of hebt laten deactiveren, kan dit gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de Primefone website.

De internetsite van Primefone genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de Pimefone-internetsite. de verwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens worden anoniem gebruikt voor statistische doeleinden, evenals om de dienstverlening via de Primefone-website te verbeteren.

Beveiliging
Primefone heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Primefone toegang hebben tot uw gegevens zijn – mede op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – tot geheimhouding verplicht.
Third Party Internet Sites

Primefone has taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or against any form of unlawful processing. Persons who have access to your data on behalf of Primefone are bound to secrecy – partly on the basis of the rules of conduct and professional rules that apply to them.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Primefone website, kunt u contact met ons opnemen via:

info@Primefone.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 maart 2021.

nl Dutch
X